Yeti

V' Ape, Frankreich

 

Eisige Minze!

40%  VG

60%  PG

0 mg, 3 mg, 6 mg Nikotin 

10 ml

Saki Mint

V' Ape, Frankreich

 

Intensiver Mintgeschmack!

40%  VG

60%  PG

0 mg, 3 mg, 6 mg Nikotin 

10 ml


Magot Mint

V' Ape, Frankreich

 

Frische Minze!

40%  VG

60%  PG

0 mg, 3 mg, 6 mg Nikotin 

10 ml

Tamarin

V' Ape, Frankreich

 

Süßer, frischer, roter Beerenmix!

40%  VG

60%  PG

0 mg, 3 mg, 6 mg Nikotin 

10 ml


Mangabey

V' Ape, Frankreich

 

Exotische Früchtemischung!

 

40%  VG

60%  PG

0 mg, 3 mg, 6 mg Nikotin 

10 ml